Privacy Policy

Privacy Policy

Deze privacyverklaring geldt voor Oldschool Hotel te Winterswijk. Oldschool Hotel respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de wet stelt. 

Deze verklaring is opgesteld om uit te leggen wat onze werkwijze is ten aanzien van de persoonlijke informatie die jij ons geeft of die wij verzamelen via onze sites. De informatie kan schriftelijk of mondeling zijn gedeeld of zijn verzameld bij een bezoek aan ons hotel of uit andere bronnen.

Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens
Oldschool Hotel is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Oldschool Hotel bepaalt de doeleinden en de middelen voor de verwerking en is daarbij verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke vereisten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • proberen het verzamelen van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
  • in die gevallen waarin jouw toestemming is vereist, jou eerst uitdrukkelijk toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op elk gewenst moment te kunnen inzien, corrigeren of verwijderen.

Doel van de gegevensverwerking
Als jij onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, een accommodatie reserveert, een dienst aanvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Oldschool Hotel verwerkt voor verschillende doeleinden alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

Oldschool Hotel verwerkt persoonsgegevens met het volgende doel:
– contact met jou kunnen opnemen;
– het verwerken van jouw reservering en je informeren over het verloop daarvan;
– het goed laten verlopen van je betaling of zo nodig een terug te storten bedrag m.b.t. de betalingsprovider;
– het beantwoorden van jouw vragen of het behandelen van jouw klachten via social media, e-mail, per post of telefonisch.

Jouw privacy rechten
Als je een relatie hebt met ons bedrijf, dan heb je de mogelijkheid om na een schriftelijk verzoek je persoonlijke gegevens in te zien. Je kunt je gegevens laten verwijderen of laten wijzigen als het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat. Verder heb je het recht om je gegevens in een bestand op te vragen, zodat een andere partij jouw gegevens kan krijgen en gebruiken.

Bezoekgegevens en Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Ook optimaliseren wij hiermee de websites.

Graag willen wij jou erop wijzen dat deze gegevens nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu. Dit geldt niet voor die gevallen waarin jij jezelf via één van de formulieren op de websites als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail adres achter te laten of wanneer je een reservering maakt.

Verwerkersovereenkomst
Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waarvoor de persoonsgegevens mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden voor het opslaan van de persoonsgegevens. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerken, hier vertrouwelijk mee om moeten gaan en niet op eigen houtje persoonsgegevens voor een ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

 

Bewaartermijn
Deels zelf te bepalen, mits deze instemt met andere wetten
– Beelden beveiligingscamera’s                        4 weken
– Sollicitatieprocedure                                     4 weken
– Opslag persoonsgegevens                             ….

Verstrekking aan derden
Oldschool Hotel zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Wanneer een boeking is gemaakt:
– hostingpartij boekingsengine
– betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen
– reviewpartner, voor het uitnodigen van klanten voor een review of het sturen van een op maat gemaakte informatie en/of aanbieding.

Uitwisseling van persoonsgegevens
1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Oldschool Hotel
– Oldschool Hotel  kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van Oldschool hotel.
– Oldschool Hotel ziet er op toe dat binnen haar afdelingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
– Oldschool Hotel kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten worden geleverd, conform de geldende wettelijke verplichtingen.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Oldschool Hotel
– Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Oldschool Hotel of wanneer Oldschool Hotel hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
3. Geen commercieel gebruik
Oldschool Hotel zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Inzage en wijzigen persoonsgegevens
Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde door ons laten wijzigen. Ook kun je bij Oldschool Hotel terecht als je inzage wenst in de gegevens die Oldschool Hotel van jou heeft geregistreerd. Daarnaast kun je gegevens laten verwijderen of eventuele correcties doorgeven indien gegevens foutief of onvolledig zijn.

Heb je nog vragen over het privacybeleid van Oldschool Hotel dan kun je per e-mail contact opnemen via receptie@oldschoolhotel.nl